Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfam Yap
-2016 SINIF DEĞİŞTİRME HAD'LERİ VE HESAPLAMA ŞEKLİ PDF Yazdır E-posta
Yazar Abdullah KURHAN   
Salı, 07 Ocak 2014 16:25

2016 YILI İÇİN DEFTER TUTMA HADLERİ  (Yeniden Değerlendirme Oranı ile)

Resmi Gazete: Veri Usul Kanunu Genel Tebliği, 19 Kasım 2013, Sayı:28826

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

 

2016 yılında kullanılacak defterlere ilişkin hadler aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

* Tutarlar 419 no.lu VUK tebliği ile belirlenen tutarların yeniden değerleme oranında (%5,58) artırılması suretiyle hesaplanmıştır.

* Tutarlar kesin değildir, bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tutarlar çıkarılacak olan tebliğ ile belirlenecektir.

* Hesaplamalarda yuvarlama yapılmıştır.

 

2016 Yılı için Bilanço hesabı esasına göre tahmini defter tutma hadleri

2016 yılında kullanılacak defterlere ilişkin hadler aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.


* Tutarlar 430 no.lu VUK tebliği ile belirlenen tutarların yeniden değerleme oranında (% 5,58) artırılması suretiyle hesaplanmıştır.

* Tutarlar kesin değildir, bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tutarlar çıkarılacak olan tebliğ ile belirlenecektir. Hesaplamalarda yuvarlama yapılmıştır.

1- Yıllık;

– Alış tutarı                         :  168.000

– Satış tutarı                       :  230.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

-Yıllık gayrisafi iş hasılatı : 90.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı : 168.000

MÜKELLEFLER;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

 

BASİT USULE TABİ OLMA ŞARTLARI

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere;

- 1 numaralı bent için 84.000 TL ve 120.000 TL,

- 2 numaralı bent için 40.000 TL,

- 3 numaralı bent için 84.000 TL,

 

ABDULLAH KURHAN

S.M.MALİ MÜŞAVİR

BAĞIMSIZ DENETÇİ

 

 

Cuma, 22 Ocak 2016 14:44 tarihinde güncellendi
 

bottom