Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfam Yap
-2014 SINIF DEĞİŞTİRME HAD'LERİ VE HESAPLAMA ŞEKLİ PDF Yazdır E-posta
Yazar Abdullah KURHAN   
Salı, 07 Ocak 2014 16:25

2014 YILI İÇİN DEFTER TUTMA HADLERİ  (Yeniden Değerlendirme Oranı ile)

Resmi Gazete: Veri Usul Kanunu Genel Tebliği, 19 Kasım 2013, Sayı:28826

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

 

2014 yılında kullanılacak defterlere ilişkin hadler aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

* Tutarlar 419 no.lu VUK tebliği ile belirlenen tutarların yeniden değerleme oranında (%3,93) artırılması suretiyle hesaplanmıştır.

* Tutarlar kesin değildir, bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tutarlar çıkarılacak olan tebliğ ile belirlenecektir.

* Hesaplamalarda yuvarlama yapılmıştır.

 

2014 YILI BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ.

I. sınıf Tüccarlar (VUK md.177).

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan

a) Yıllık alımların 150.000 X 3,93= 155,895 / (155.000 esas alınmalı) (%20 fazlası 186.000) (%20 eksiği 124.000)

Veya

b) Yıllık Satışları 200.000 X 3,93= 207,860 / (207,000 esas alınmalı) (%20 fazlası 248,000) (%20 eksiği 165,000)

Lirayı aşanlar.

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar. (Hizmet Erbabı)

Yıllık gayri safi iş hâsılatı 80.000 X 3,93 = 83,144 / (83.000 esas alınmalı) (%20 fazlası 99.000) (%20 eksiği 66.000)

Lirayı aşanlar.

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar (Alım-Satım ve Hizmet beraber)

İş hâsılatının 5 katı (2.Bentteki Miktar 99.000.-) ile yıllık satışlarının toplamı 200.000, (%20 fazlası 240.000 (%20 eksiği 160.000 lirayı aşanlar)

Mükellefler;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md.180)

 

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI


2014 yılı Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar:

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere,

Büyükşehir belediye sınırları içinde 5.500 TL,

diğer yerlerde 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.


Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler:

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere;

- 1 numaralı bent için 77.000 TL ve 110.000 TL,

- 2 numaralı bent için 38.000 TL,

- 3 numaralı bent için 77.000 TL,

 

ABDULLAH KURHAN

S.M.MALİ MÜŞAVİR

BAĞIMSIZ DENETÇİ

 

 

Pazartesi, 20 Ocak 2014 16:29 tarihinde güncellendi
 

bottom